Είστε εδώ

Πτυχιακές Εργασίες & Ερευνητικά Έργα

Πτυχιακές Εργασίες & Ερευνητικά Έργα

 

Το 5ο έτος σπουδών προσφέρεται για την εκπόνηση δύο εργασιών: μίας ερευνητικής και μίας πτυχιακής εργασίας. Οι επιλογές είναι ελεύθερες, δηλαδή ένας/μια φοιτητής/ήτρια μπορεί να επιλέξει την ίδια κατεύθυνση για την ερευνητική και την πτυχιακή του εργασία ή διαφορετική κατεύθυνση για την κάθε μία. Οι εργασίες αυτές αντανακλούν τα προσωπικά καλλιτεχνικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα του/της κάθε φοιτητή/ήτριας και αποτελούν το «απόσταγμα» των σπουδών του, καθώς και το πληρέστερο δείγμα προσωπικής εργασίας του/της.

 

Η ολοκλήρωση των δύο εργασιών απαιτεί χρόνο που αντιστοιχεί σε δύο εξάμηνα, αλλά λόγω της φύσης τους μπορούν να αναπτύσσονται με διαφορετική σειρά κατά περίπτωση ή ακόμη και παράλληλα. Ας σημειωθεί ότι βάσει της εκτίμησης του αναγκαίου χρόνου- η πτυχιακή εργασία κατέχει 40 μονάδες ECTS, ενώ η ερευνητική 20.

 

Η πτυχιακή εργασία για τις εφαρμοσμένες κατευθύνσεις παίρνει τη μορφή καλλιτεχνικού έργου στο αντικείμενο της κατεύθυνσης και αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα πλαίσια, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους υπεύθυνους επιβλέποντες. Για τη θεωρητική κατεύθυνση η πτυχιακή εργασία είναι μία διατριβή 12000 λέξεων (maximum).

Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική μετά από συνεννόηση με τον/την επιβλέπουσα/οντα καθηγήτρια/ητή.

 

Η ερευνητική εργασία είναι ατομική. Μπορεί να παίρνει είτε τη μορφή θεωρητικού δοκιμίου έκτασης 5000 έως 6000 λέξεων (maximum), είτε τη μορφή πορισμάτων διερεύνησης ενός ζητήματος σε μία από τις κατευθύνσεις του τμήματος, είτε να αποτελεί συνδυασμό των δύο. Η ερευνητική αυτή εργασία μπορεί να στηρίζεται τόσο στη βιβλιογραφική και τη φιλμογραφική έρευνα, όσο και σε έρευνα πεδίου. Η τελική της παρουσίαση και εξέταση παίρνει τη μορφή δημόσιας διάλεξης διάρκειας 30-45 λεπτών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης συνοδευτικού υλικού).

 

 

ΔΗΛΩΣΗ

 

Προϋπόθεση δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας είναι οι υποψήφιοι/ες να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 220 μονάδες ECTS. Από την αρχή του πέμπτου έτους (και σε κάθε αρχή εξαμήνου από εκεί και πέρα) οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τις προτιμήσεις για ερευνητικές και πτυχιακές εργασίες καταθέτοντας στη γραμματεία δήλωση εκπόνησης των εργασιών τους δηλώνοντας την κατεύθυνση, τον προσωρινό τίτλο και τους/τις επιβλέποντες/ουσες. Η δήλωση εκπόνησης πτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας θα πρέπει προηγουμένως να υπογραφεί από την/τον διδάσκουσα/οντα. Η δήλωση εκπόνησης γίνεται μόνο μια φορά και έχει ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή της

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Την ευθύνη για την επίβλεψη ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών έχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κινηματογράφου. Ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία εντάσσεται η εκάστοτε εργασία, η επίβλεψη αναλαμβάνεται από μέλος ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Είναι επιτρεπτή η παρακολούθηση δύο ή περισσοτέρων διδασκουσών/όντων μιας πτυχιακής εργασίας  (συνεπίβλεψη) μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή.

 

Επίσης, ανάλογα με το θέμα και το φόρτο εργασίας, το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ μπορεί να προτείνει τη μετάθεση της επίβλεψης σε άλλο διδάσκοντα που κρίνει ότι μπορεί να αναλάβει με επάρκεια το συγκεκριμένο έργο, χωρίς να επέρχεται κάποια μεταβολή ως προς την κατεύθυνση στην οποία εκπονείται η ερευνητική ή πτυχιακή εργασία.

 

Οι υπεύθυνοι των ερευνητικών και πτυχιακών εργασιών μπορούν να ζητούν τη συνεισφορά καθηγητών άλλων σχολών ή και εντεταλμένων διδασκόντων, όπου αυτό απαιτείται.

 

Η παρακολούθηση των ερευνητικών και πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συνεννόηση με τις/τους επιβλέπουσες/οντες σε τακτά διαστήματα. Οι όροι και οι προθεσμίες αυτής της συνεργασίας διατυπώνονται σαφώς και εγκαίρως από κάθε επιβλέπουσα/οντα.

 

ΕΞΕΤΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Προϋπόθεση παρουσίασης ερευνητικής ή πτυχιακής εργασίας είναι να μην υπάρχουν υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων. Τη δυνατότητα εξέτασης πιστοποιεί η γραμματεία του τμήματος η οποία και ελέγχει ότι έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 231 μονάδες ECTS.

 

Για την δυνατότητα εξέτασης πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία και μπορεί να παρουσιαστεί δημόσια. Η δεύτερη αυτή έγκριση πιστοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται απο τους διδάσκοντες στη Γραμματεία του Τμήματος έως και είκοσι ημέρες πριν από την εξέταση.

 

Οι εξετάσεις των ερευνητικών και πτυχιακών έπονται των εξετάσεων των μαθημάτων των εξαμήνων και γίνονται τρεις φορές το χρόνο στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

 

Οι εξετάσεις γίνονται δημόσια μπροστά σε κοινό. Η παρουσίαση των ερευνητικών διαρκεί 30' -45΄ και των πτυχιακών περίπου 45'.

 

Οι πτυχιακές εργασίες και τα ερευνητικά έργα παραδίδονται από ένα ανάτυπο σε γραπτή μορφή (εκτυπωμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) στη γραμματεία και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος πριν την ορκωμοσία. Στους εξεταστές παραδίδονται μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση.

 

Όποια πτυχιακή εργασία και όποιο ερευνητικό έργο περιλαμβάνει αυτούσια ή παραφρασμένα αποσπάσματα βιβλίων ή άρθρων ή κειμένων στο διαδίκτυο, χωρίς να παραπέμπει στην πηγή, βαθμολογείται αυτομάτως με 0 (μηδέν), ανεξαρτήτως των προθέσεων του/της  φοιτητή/τριας.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας παράδοσης μιας εργασίας, το Τμήμα Κινηματογράφου δεν αναγνωρίζει τεχνικά προβλήματα.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά του λογότυπου του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, θα πρέπει να εμφανίζεται στην αρχή και το τέλος της ταινίας/εργασίας/άσκησης με την παρακάτω μορφή στα οπτικοακουστικά κείμενα:

  • opening-credits/τίτλοι αρχής, TMHMA KINHMATOΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Α.Π.Θ σε ξεχωριστό καρέ.
  • end-credits/τίτλοι τέλους, η ταινία/εργασία/άσκηση αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του/των Χ μαθημάτων-εργαστηρίων, με την επίβλεψη των Χ Καθηγητών/τριών του Τμήματος.

Στα γραπτά κείμενα θα πρέπει να υπάρχει στο εξώφυλλο / στην πρώτη σελίδα η αναφορά του Τμήματος (όπως παραπάνω) και να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα: Επιβλέπουσα Καθηγήτρια/Επιβλέπων Καθηγητής και το αντίστοιχο όνομα.

Το παραπάνω  ισχύει για όλες τις ταινίες/ εργασίες/ ασκήσεις που παράγονται από τους/τις φοιτητές/τριες   στα πλαίσια της φοίτησής τους  στο Τμήμα ( με χρήση τεχνικών μέσων που τους παρέχονται  από αυτό , επιμέλεια σεναρίου , σκηνοθεσίας , φωτογραφίας,  μοντάζ , σκηνογραφίας , παραγωγής, ήχου και μουσικής σε κάθε στάδιο της ταινίας αυτής από τους/τις Καθηγητές/τριες του Τμήματος ή επίβλεψη θεωρητικών εργασιών). Το Τμήμα παραιτείται οποιασδήποτε άλλης αξίωσης στις παραγόμενες ταινίες/εργασίες/ασκήσεις πλην της αναφοράς  του με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση παράλειψης της συγκεκριμένης αναφοράς, η ταινία/εργασία/ άσκηση δεν θα βαθμολογείται.   

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Για την αξιολόγηση προβλέπονται δύο βαθμολογητές/ήτριες για την ερευνητική εργασία (η/ο επιβλέπουσα/ων και ένας επιπλέον ανάλογης κατεύθυνσης ) και τρεις βαθμολογητές/ήτριες για την πτυχιακή εργασία (η/ο επιβλέπουσα/ων και δύο επιπλέον ανάλογης κατεύθυνσης θεωρητικής ή εφαρμοσμένης).

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24