Είστε εδώ

ECTS

Το σύστημα ECTS (European Credit Transfer System) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ’ρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 μεταξύ μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιασδήποτε άλλης χώρας που ανήκει στο European Free Trade Association (EFTA) για να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν τμήμα των σπουδών τους σε άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Το σύστημα ECTS διευκολύνει τη μεταφορά της εργασίας του φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Το σύστημα ECTS είναι μια αριθμητική τιμή (μεταξύ 1 έως 60) που αποδίδεται σε κάθε μάθημα για να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωσή ενός μαθήματος, εργαστηρίου, σεμιναρίου, πρακτικής άσκησης κλπ. Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS. Επομένως, ένα πλήρες εξάμηνο αντιστοιχεί με 30 ECTS.

Το σύστημα ECTS περιλαμβάνει και την κλίμακα ECTS (ECTS grading) η οποία δηλώνει την κατάταξη του βαθμού ενός φοιτητή. Ο φοιτητής που έχει πάρει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ως φοιτητής Erasmus οφείλει εκτός από τον τοπικό βαθμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου όπου παρακολούθησε τα μαθήματα του να προσκομίσει ένα επίσημο έγγραφο όπου να αναφαίνεται ο τίτλος του μαθήματος, ο εκεί βαθμός, ο αριθμός των ECTS και η κλίμακα ECTS σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24