Είστε εδώ

Διδακτορικές Διατριβές

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Ως μέλος της Σχολής Καλών Τεχνών, το Τμήμα Κινηματογράφου εξ ορισμού θεραπεύει και καλλιτεχνικά αντικείμενα. Ως εκ τούτου και συμμορφούμενο με τις διεθνείς τάσεις, το Τμήμα προσφέρει επίσης Πρακτικά (Practice-based) Διδακτορικά. Όπως και τα παραδοσιακά διδακτορικά, τα πρακτικά διδακτορικά αποτελούν πρωτότυπες έρευνες ώστε να προωθηθεί η γνώση εν μέρει μέσω πρακτικής και τα αποτελέσματα αυτής. Σε μία τέτοια, η πρωτοτυπία και η συνεισφορά στη γνώση μπορούν να αναδειχτούν μέσα από δημιουργικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Τμήμα Κινηματογράφου, μέσω σεναρίων, αισθητικών ή τεχνολογικών μελετών στο μοντάζ, μεταπαραγωγής κινηματογράφου, μακετών ή οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. ταινία ). Ενώ η σπουδαιότητα και το πλαίσιο των υποθέσεων και επιχειρημάτων περιγράφονται σε γραπτό ακαδημαϊκό κείμενο (έκτασης έως 30.000 λέξεων), η πλήρης κατανόηση του ερευνητικού ερωτήματος και της απόδειξής του μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο μέσω των πρακτικών αποτελεσμάτων (σενάριο, αισθητικών ή τεχνολογικών μελετών στο μοντάζ, μεταπαραγωγής κινηματογράφου, μακέτα ή/και οπτικοακουστικό υλικό). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ενός πρακτικού διδακτορικού θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα μέλος ΔΕΠ κάτοχου διδακτορικού διπλώματος.  Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ 24/19-12- 2017).

Άρθρο 2

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α).

Άρθρο 3

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός/ή ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., εφόσον συνεκτιμηθούν άλλα προσόντα, όπως επαρκές καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης ή/και δημοσιεύσεις, κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα που με εισήγηση της επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου ανάλογα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης. Ο χρόνος παρακολούθησης των μαθημάτων αυτών συνυπολογίζεται στον χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 4

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με αίτηση του/της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, αίρεται η ιδιότητα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και τα εξ' αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Οριστικοποίηση του τίτλου πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά το πέρας του δεύτερου έτους εκπόνησης. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αναδιατυπωθεί μερικώς με την ίδια διαδικασία ακόμη και πριν από την υποβολή αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής. Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντα Κανονισμού.

Άρθρο 5

Δικαιώματα / Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

5.1. Δικαιώματα / Παροχές Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β' κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.ά. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος. 5.2. Υποχρεώσεις • Η διδακτορική διατριβή πρέπει να έχει έκταση μεταξύ 80.000 και 100.000 λέξεων. • Τα πρακτικά διδακτορικά πρέπει να συνοδεύονται από κείμενο τουλάχιστον 30.000 λέξεων. • Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση επικουρικού έργου σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της.

Άρθρο 6

Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε' του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α' του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικώνμπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 7

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δύο φορές σε κάθε διδακτικό έτος κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου και από 1 έως 28 Φεβρουαρίου).

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις παραπάνω ημερομηνίες σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)-, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. Η αίτηση συνοδεύεται από: 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 2. Αντίγραφο πτυχίου (συνοδευόμενο από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ εφόσον προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού). 3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, (συνοδευόμενο από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ εφόσον προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού). Η κατοχή Μ.Δ.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας τόσο του Πτυχίου όσο και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι με βαθμό πρώτου πτυχίου έξι και μισό (6,5) ή κατά την κρίση της Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών και με χαμηλότερο βαθμό, εφόσον οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού αντικειμένου ή και διαθέτουν αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο. Σε όσους είναι κάτοχοι τίτλων αλλοδαπής πρέπει να υπάρχει αναγνώριση από το αρμόδιο όργανο (ΔΟΑΤΑΠ). 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε τουλάχιστον μία εκ των κύριων διεθνών γλωσσών: Αγγλικά (Proficiency/ TOEFL 80 και άνω/IELTS 7 και άνω), Γαλλικά (DELF H/ Sorbonne Ι) και Γερμανικά (Oberstufe). Το πιστοποιητικό δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα προέρχεται από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο Πανεπιστήμιο. Επίσης, το πιστοποιητικό δεν απαιτείται όταν ο υποψήφιος μπορεί να τεκμηριώσει ικανοποιητικά τη γλωσσική του επάρκεια στο χειρισμό επιστημονικών κειμένων με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διατριβών κατόπιν προφορικών εξετάσεων. 6. Αποδεικτικά διδακτικής, ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν). 7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή αντίγραφα καλλιτεχνικών έργων (εφόσον υπάρχουν). 8. Ερευνητική πρόταση (με βάση το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/η. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/ την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/η δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις. Κάθε/Κάθε μία υποψήφιος/ος αξιολογείται με βάση τα κριτήρια στον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τυπικά προσόντα 10

2. Συνάφεια θέματος με γνωστικό αντικείμενο επιβλέποντα/ουσας 10

3. Σπουδαιότητα έρευνας (τι καινούργιο θα προσφέρει η εν λόγω έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο;) 20

4. Σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας (επαρκής αναφορά σε προηγούμενη ακαδημαϊκή έρευνα πάνω στο θέμα) 10

5. Επάρκεια μεθοδολογίας και θεωρητικού πλαισίου 20

6. Σαφήνεια πρότασης (γλώσσα, κ.λπ.) 10

7. Εφικτότητα χρονοδιαγράμματος 5

8. Συνέντευξη 15

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 100

 

Άρθρο 8

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (ου άρθρου 13Α του ν. 4310/ 2014. 2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. 3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος. Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ προτείνεται να είναι οκτώ (8). Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμετρώνται στο σύνολο. 4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/ της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ας, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. 5. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. 6. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτλο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 9

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη

Το Τμήμα Κινηματογράφου είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου, κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται. Το Τμήμα Κινηματογράφου είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου, κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10

Διαδικασία Εκπόνησης

Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ξεκινά με τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. • Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας κατ' έτος από τον ορισμό της Τριμελούς Επιτροπής παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του Διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα. • Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον/ την υποψήφιο/α διδάκτορα, ύστερα από τον ορισμό της, υποβάλλει έκθεση προόδου στη συνέλευση του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου. • Η παρακολούθηση της προόδου του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα αποτελεί ευθύνη καταρχάς του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν διαδικασίες αξιολόγησης της εργασίας, πέρα από την ετήσια έκθεση προόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο αντικατάστασης. • Η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι η ελληνική. Ωστόσο, μπορεί να επιλεχθεί εναλλακτικά μια εκ των τριών διεθνών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), εφόσον υπάρξει σχετική έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 11

Διαδικασία Δημόσιας Υποστήριξης και Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, διά της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/ της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β' εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά προτεραιότητα ο αρχαιότερος Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., εφόσον υπάρχει, άλλως ο αρχαιότερος Καθηγητής πρώτης βαθμίδας από τα εξωτερικά μέλη. Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο β' του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας εξέτασης της διατριβής με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη βαθμολόγηση της διατριβής. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος επτά αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής του/της, η οποία πρέπει να πληροί τα εκδοτικά κριτήρια που ορίζονται στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος φροντίζει για την αποστολή ενός αντιτύπου σε κάθε μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με αντίγραφο της Εισηγητής Έκθεσης της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Με ευθύνη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης απαιτεί παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, επί ημίωρο, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ο/Η υποψήφιος/α απαντά στα ερωτήματα των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατόν να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α και όλοι/ ες ανεξαιρέτως οι παρευρισκόμενοι/νες αποχωρούν και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, με σκοπό να κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). Η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: • Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής) • Άριστα • Λίαν Καλώς • Καλώς

Άρθρο 12

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το Πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τμήματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου ΑΠΘ. Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγόρευση και καθομολόγηση του/της από την Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Αποπεράτωσης. Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/η Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΘ.

Άρθρο 13

Λόγοι Διαγραφής

Η Συνέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου, ύστερα από απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή Υποψηφίου/ ας Διδάκτορα. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων λογοκλοπή, μη επαρκή πρόοδο, παράβαση κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας ή αίτηση του/της υποψηφίου/ας.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/ 2017 και στον παρόντα Κανονισμό. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της εντός διετίας.

Άρθρο 15

Λοιπές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. Άρθρο 16 Λογοκλοπή / Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή, ή διδακτορική διατριβή ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου δημοσιευμένης ή μη χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του/της ιδίου/ας υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24