Είστε εδώ

Δήλωση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις

Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ (3024/26-5-2020) που αφορά την υιοθέτηση εξ αποστάσεως εξετάσεως, καλείστε να εισέλθετε στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr και να επιλέξετε Εξυπηρέτηση> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο (https://students.auth.gr/#/requests/ExamPeriodParticipateActions/apply) για να υποβάλετε τη δήλωση για τη συμμετοχή σας σε αυτές μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020.

Τα μαθήματα που εμφανίζονται στη δήλωση για τις εξετάσεις είναι αυτά που επιλέξατε στη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

Σε περίπτωση που από τη λίστα των μαθημάτων λείπει κάποιο μάθημα ενώ υπάρχει στη δήλωση μαθημάτων σας για το εαρινό εξάμηνο, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας πριν υποβάλετε δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις. Η δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι:

- Για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος απευθύνεστε στον αντίστοιχο διδάσκοντα

- Για ζητήματα που αφορούν τη δήλωση μαθημάτων σας απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματός σας

- Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΗΔ στη διεύθυνση support@auth.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

-------------------------------------------------------Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr

Δικτυακός τόπος: https://it.auth.gr

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24