Είστε εδώ

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου"

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 689/14-7-2017 τ. Γ'. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολών 25-7-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολών 25-9-2017

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24