Είστε εδώ

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-18 στο ΑΠΘ (κωδ. ΕΔΒΜ45)

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%99%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A1%CE%980) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/19252?ReturnToPage=1&PageSize=3).

 

Η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

 

Από τη Γραμματεία

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24